Ga naar de inhoud

Friese namen

Hoort bij Nederland

Algemeen

In Friesland (Fryslân) hebben zowel het Fries als het Nederlands een officiële status. Vrijwel alle namen in Friesland hebben een Friese en een Nederlandse vorm of schrijfwijze. In een aantal gevallen zijn beide naamvormen identiek. Waar de Friese en Nederlandse vorm of schrijfwijze van elkaar verschillen en een van beide namen officieel is, is de officiële naam in vet weergegeven. Veel instanties en media gebruiken in een Nederlandstalige context de officiële naam, ook als die Fries is.

Onderstaande lijst bestaat vooral uit namen van woonplaatsen. Daarnaast zijn er namen van eilanden, zeeën, gemeenten, meren, landschappen, waterlopen, zeegaten, kapen en banken in de lijst opgenomen; dat is aangegeven in de kolom ‘Bijzonderheden en opmerkingen’.

Meer informatie>>

Friese namen
Nederlands Fries Bijzonderheden en opmerkingen
Aalsum Ealsum  
Abbega Abbegea  
Achlum Achlum  
Achtkarspelen Achtkarspelen gemeente
Aegum Eagum  
Akkrum Akkrum  
Akmarijp Eagmaryp  
Allingawier Allingawier  
Ameland It Amelân eiland
Ameland It Amelân gemeente
Anjum Eanjum  
Appelscha Appelskea  
Arum Arum  
Augsbuurt Lytsewâld officiële naam: Augsbuert-Lytsewâld
Augustinusga Stynsgea  
Baaiduinen Baaidunen  
Baard Baard  
Baijum Baaium  
Bakhuizen Bakhuzen  
Bakkeveen Bakkefean  
Balk Balk  
Ballum Ballum  
Bantega Bantegea  
Beers Bears  
Beetgum Bitgum  
Beetgumermolen Bitgummole  
Beetsterzwaag Beetstersweach  
Bergum Burgum  
Bergumermeer Burgumer Mar meer
Berlikum Berltsum  
Birdaard Burdaard  
Blauwhuis Blauhús  
Blesdijke Blesdike  
Blessum Blessum  
Blija Blije  
Boelenslaan Boelensloane  
Boer Boer  
Boijl Boyl  
Boksum Boksum historische Nederlandse spelling: Boxum
Bolsward Boalsert  
Bontebok Bontebok  
Boornbergum Boarnburgum  
Boorne De Boarn waterloop
Boornzwaag Boarnsweach  
Bornwird Boarnwert  
Bozum Boazum  
Brantgum Brantgum  
Breezanddijk Breesândyk  
Britsum Britsum  
Britswerd Britswert  
Broek De Broek  
Broeksterwoude Broeksterwâld  
Buitenpost Bûtenpost  
Buren Bueren  
Burgwerd Burchwert  
Burum Boerum  
Cornjum Koarnjum  
Cornwerd Koarnwert  
Damwoude Damwâld  
Dantumadeel Dantumadiel gemeente
De Blesse De Blesse  
De Friese Meren De Fryske Marren gemeente
De Hoeve De Hoeve  
De Knijpe De Knipe  
De Leijen De Leien meer
De Valom De Falom  
De Veenhoop De Feanhoop  
De Wilgen De Wylgen  
Dedgum Dedzjum  
Deersum Dearsum  
Deinum Deinum  
Delfstrahuizen Dolsterhuzen  
Dijken Diken  
Dokkum Dokkum  
Dokkummer Ee Dokkummer Ie waterloop
Dongjum Doanjum  
Doniaga Dunegea  
Donkerbroek Donkerbroek  
Drachten Drachten  
Drachten-Azeven Drachten-Asân  
Drachtstercompagnie Drachtsterkompenije  
Driesum Driezum  
Drogeham Droegeham  
Dronrijp Dronryp  
Echten Ychten  
Echtenerbrug Ychtenbrêge  
Edens lens  
Ee Ie  
Eernewoude Earnewâld  
Eesterga Jistergea  
Eestrum Jistrum  
Elahuizen Ealahuzen  
Elsloo Elslo  
Engelenvaart Engelenfeart waterloop
Engelum Ingelum  
Engwierum Ingwierrum  
Exmorra Eksmoarre  
Ferwerd Ferwert  
Ferwoude Ferwâlde  
Finkum Feinsum  
Firdgum Furdgum  
Fluessen De Fluezen meer
Fochteloo De Fochtel  
Follega Follegea  
Folsgare Folsgeare  
Formerum Formearum  
Foudgum Foudgum  
Franeker Frjentsjer  
Franekervaart Frjentsjerter Feart waterloop
Friens Friens  
Frieschepalen Fryske Peallen  
Friesland Fryslân provincie
Gaast Gaast  
Gaasterland Gaasterlân landschap
Gaastmeer De Gaastmar  
Garijp Garyp  
Gauw Gau  
Genum Ginnum  
Gerkesklooster Gerkeskleaster  
Gersloot Gersleat  
Giekerk Gytsjerk  
Goënga Goaiïngea  
Goëngahuizen Goaiïngahuzen  
Goëngarijpsterpoelen Goaiïngarypster Puollen meer
Goingarijp Goaiïngaryp  
Gorredijk De Gordyk  
Goutum Goutum  
Greonterp Greonterp geen specifiek Nederlandse naam in gebruik
Griend Gryn eiland
Groote Brekken Grutte Brekken meer
Groote Gaastmeer Grutte Gaastmar meer
Groote Wielen Grutte Wielen meer
Grouw Grou  
Hallum Hallum  
Hantum Hantum  
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren  
Hantumhuizen Hantumhuzen  
Hardegarijp Hurdegaryp  
Harich Harich  
Harkema De Harkema  
Harlingen Harns gemeente
Harlingen Harns stad
Hartwerd Hartwert  
Haskerdijken Haskerdiken  
Haskerhorne Haskerhoarne  
Haule De Haule  
Haulerwijk Haulerwyk  
Hee Hee  
Heeg Heech  
Heegermeer Hegemer Mar meer
Heerenveen It Hearrenfean woonplaats
Heerenveen Hearrenfean gemeente
Hemelum Himmelum  
Hempens Himpens  
Hemrik De Himrik  
Hennaard Hinnaard  
Herbaijum Hjerbeam  
Het Bildt It Bilt landschap, voormalige gemeente
Het Heidenschap It Heidenskip  
Hiaure De Lytse Jouwer  
Hichtum Hichtum  
Hidaard Hidaard  
Hieslum Hieslum  
Hijlaard Hilaard  
Hijum Hijum  
Hindeloopen Hylpen  
Hitzum Hitsum  
Hogebeintum Hegebeintum  
Hollum Hollum  
Holwerd Holwert  
Hommerts De Hommerts  
Hoorn Hoarne  
Hoornsterzwaag Hoarnstersweach  
Houtigehage De Houtigehage  
Huins Húns  
Idaard Idaerd  
Idsegahuizum Skuzum  
Idskenhuizen Jiskenhuzen  
Idzega Idzegea  
IJlst Drylts  
IJsbrechtum Ysbrechtum  
IJsselmeer Iselmar meer
Indijk Yndyk  
Irnsum Jirnsum  
Itens Itens  
Janum Jannum  
Jellum Jellum  
Jelsum Jelsum  
Jislum Jislum  
Jonkersland Jonkerslân  
Jorwerd Jorwert  
Joure De Jouwer  
Jouswier Jouswier  
Jubbega Jobbegea  
Jutrijp Jutryp  
Kaart Kaard  
Katlijk Ketlik  
Kimswerd Kimswert  
Kinnum Kinum  
Klooster Lidlum Kleaster-Lidlum  
Koevordermeer De Kûfurd meer
Kolderwolde Kolderwâlde  
Kollum Kollum  
Kollumerpomp De Pomp  
Kollumerzwaag Kollumersweach  
Kootstertille Koatstertille  
Kornwerderzand Koarnwertersân  
Kortehemmen Koartehimmen  
Koudum Koudum  
Koufurderrige Koufurderrige geen specifiek Nederlandse naam in gebruik
Kubaard Kûbaard  
Kuinder of Tjonger De Tsjonger waterloop, officiële naam: De Tsjonger of De Kuunder
Landerum Landerum  
Langedijke Langedike  
Langelille De Langelille  
Langezwaag Langsweagen  
Langweer Langwar  
Lauwersmeer Lauwersmar meer
Leeuwarden Ljouwert gemeente
Leeuwarden Ljouwert stad
Legemeer Legemar  
Lekkum Lekkum  
Lemmer De Lemmer  
Lichtaard Lichtaard  
Lies Lys  
Linde De Linde waterloop, officiële naam: De Lende
Lioessens Ljussens  
Lions Leons  
Lippenhuizen Lippenhuzen  
Loënga Loaiïngea  
Lollum Lollum  
Longerhouw Longerhou  
Luinjeberd Lúnbert  
Lutkewierum Lytsewierrum  
Luxwoude Lúkswâld  
Makkinga Makkingea  
Makkum Makkum  
Mantgum Mantgum  
Marrum Marrum  
Marssum Marsum  
Menaldum Menaam  
Metslawier Mitselwier  
Midlum Mullum  
Midsland Midslân  
Miedum Miedum  
Mildam Mildaam  
Minnertsga Minnertsgea  
Mirns Murns  
Moddergat Moddergat  
Molenend Mûnein  
Molkwerum Molkwar  
Morra Moarre  
Munnekeburen Munnikebuorren  
Munnekezijl Muntsjesyl  
Nes Nes gemeente Ameland
Nes Nes gemeente Heerenveen
Nes Nes gemeente Noardeast-Fryslân
Niawier Nijewier  
Nieuwe Zwemmer Nije Swemmer waterloop
Nieuwebrug Nijbrêge  
Nieuwehorne Nijhoarne  
Nieuweschoot Nijskoat  
Nij Altoenae Nij Altena  
Nij Beets Nij Beets historische Nederlandse naam: Nieuw Beets
Nijeberkoop Nijeberkeap  
Nijega Nyegea gemeente Smallingerland
Nijehaske Nijehaske  
Nijeholtpade Nijeholtpea  
Nijeholtwolde Nijeholtwâlde  
Nijelamer Nijlemmer  
Nijemirdum Nijemardum  
Nijetrijne Nijetrine  
Nijhuizum Nijhuzum  
Nijland Nijlân  
Noordbergum Noardburgum  
Noordoost-Friesland Noardeast-Fryslân gemeente
Noordwolde Noardwâlde  
Noordzee Noardsee zee
Oenkerk Oentsjerk  
Offingawier Offenwier  
Oldeberkoop Aldeberkeap  
Oldeboorn Aldeboarn  
Oldeholtpade Aldeholtpea  
Oldeholtwolde Aldeholtwâlde  
Oldelamer Aldlemmer  
Oldeouwer Aldeouwer  
Oldetrijne Aldetrine  
Olterterp Olterterp  
Oosterbierum Easterbierrum  
Oosterend Easterein gemeente Súdwest-Fryslân
Oosterend Aasterein gemeente Terschelling
Oostergo Eastergoa landschap
Oosterlittens Easterlittens  
Oostermeer Eastermar  
Oosternijkerk Easternijtsjerk  
Oosterstreek Easterstreek  
Oosterwierum Easterwierrum  
Oosterwolde Easterwâlde  
Oosterzee Eastersee  
Oosthem Easthim  
Oostrum Eastrum  
Ooststellingwerf Eaststellingwerf gemeente
Oost-Vlieland East-Flylân dorp
Opeinde De Pein  
Oppenhuizen Toppenhuzen  
Opsterland Opsterlân gemeente
Opsterlandse Compagnonsvaart Opsterlânske Kompanjonsfeart waterloop
Oranjewoud Oranjewâld  
Ouddiep Alddjip waterloop
Oude Leije Alde Leie  
Oudebildtzijl Aldebiltsyl  
Oudega Aldegea gemeente De Fryske Marren
Oudega Aldegea gemeente Smallingerland
Oudega Aldegea gemeente Súdwest-Fryslân
Oudehaske Aldehaske  
Oudehorne Aldhoarne  
Oudemirdum Aldemardum  
Oudemirdumerklif Aldemardumer Klif kaap
Oudeschoot Aldskoat  
Oudkerk Aldtsjerk  
Oudwoude Aldwâld  
Ouwsterhaule Ousterhaule  
Ouwster-Nijega Ousternijegea  
Paesens Peazens  
Parrega Parregea  
Peins Peins  
Peperga Pepergea  
Piaam Piaam  
Pietersbierum Pitersbierrum  
Pikmeer Pikmar meer
Pingjum Penjum  
Poppingawier Poppenwier  
Prinses Margrietkanaal Prinses Margrietkanaal waterloop
Raard Raard gemeente Noardeast-Fryslân
Rauwerd Raerd gemeente Súdwest-Fryslân
Ravenswoud Ravenswâld  
Reitsum Reitsum  
Ried Rie  
Rien Rien  
Rijperkerk Ryptsjerk  
Rijs Riis  
Rinsumageest Rinsumageast  
Rohel Reahel  
Roode Klif Reaklif kaap
Roodhuis Reahûs  
Roodkerk Readtsjerk  
Roordahuizum Reduzum  
Rotstergaast Rotstergaast  
Rotsterhaule Rotsterhaule  
Rottevalle Rottefalle  
Rottum Rottum  
Ruigahuizen Rûgehuzen  
Sandfirden Sânfurd  
Schalsum Skalsum  
Scharnegoutum Skearnegoutum  
Scharsterbrug Skarsterbrêge  
Scherpenzeel Skerpenseel  
Schettens Skettens  
Schiermonnikoog Skiermûntseach dorp
Schiermonnikoog Skiermûntseach eiland
Schiermonnikoog Skiermûntseach gemeente
Schingen Skingen  
Schraard Skraard  
Sexbierum Seisbierrum  
Siegerswoude Sigerswâld  
Sijbrandaburen Sibrandabuorren  
Sijbrandahuis Sibrandahûs  
Sint Nicolaasga Sint Nyk  
Sint-Annaparochie Sint Anne officiële naam: St.-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie Sint Jabik officiële naam: St.-Jacobiparochie
Sintjohannesga Sint Jânsgea  
Slappeterp Slappeterp  
Slijkenburg Slikenboarch  
Sloten Sleat  
Slotermeer Sleattemer Mar meer
Smalle Ee Smelle Ie  
Smallebrugge Smelbrêge  
Smallingerland Smellingerlân gemeente
Snakkerburen Snakkerbuorren  
Sneek Snits  
Sneekermeer Snitser Mar meer
Snikzwaag Sniksweach  
Sondel Sondel  
Sonnega Sonnegea  
Spanga Spangea  
Spannum Spannum  
Stavoren Starum  
Steggerda Steggerda  
Stiens Stiens  
Striep Stryp historische Nederlandse naam: Seerijp
Stroobos Strobos  
Stroobossertrekvaart Strobosser Trekfeart waterloop
Suameer Sumar  
Suawoude Suwâld  
Surhuisterveen Surhústerfean  
Surhuizum Surhuzum  
Swichum Swichum  
Teerns Tearns  
Ter Idzard Teridzert  
Terband Terbant  
Terhorne Terherne  
Terkaple Terkaple  
Terkaplesterpoelen Terkaplester Puollen meer
Ternaard Ternaard  
Teroele Teroele  
Terschelling Skylge eiland
Terschelling Skylge gemeente
Terwispel Terwispel  
Terzool Tersoal  
Tieke De Tike  
Tietjerk Tytsjerk  
Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel gemeente
Tijnje De Tynje  
Tirns Turns  
Tjalhuizum Tsjalhuzum  
Tjalleberd Tsjalbert  
Tjerkgaast Tsjerkgaast  
Tjerkwerd Tsjerkwert  
Tjeukemeer Tsjûkemar meer
Triemen De Trieme  
Twijzel Twizel  
Twijzelerheide Twizelerheide  
Tzum Tsjom  
Tzummarum Tsjummearum  
Uitwellingerga Twellingea  
Ureterp Oerterp  
Van Harinxmakanaal Van Harinxmakanaal waterloop
Veenklooster Feankleaster  
Veenwouden Feanwâlden  
Vegelinsoord Vegelinsoard historische naam: Stobbegat
Vinkega Finkegea  
Vlie Fly zeegat
Vlieland Flylân eiland
Vlieland Flylân gemeente
Vrouwenparochie Froubuorren  
Vrouwenzand Frouwesân bank
Waaxens Waaksens gemeente Noardeast-Fryslân
Waaxens Waaksens gemeente Súdwest-Fryslân
Waddenhoek Waadhoeke gemeente
Waddenzee Waadsee / It Waad zee
Wanswerd Wânswert  
Warfstermolen Warfstermûne  
Warga Wergea  
Warns Warns  
Warstiens Warstiens  
Wartena Warten  
Waskemeer Waskemar  
Weidum Weidum  
Welsrijp Wjelsryp  
Westergeest Westergeast  
Westergo Westergoa landschap
Westhem Westhim  
Westhoek Westhoek  
Weststellingwerf Weststellingwerf gemeente
West-Terschelling West-Skylge  
Wetsens Wetsens  
Wier Wier  
Wierum Wierum  
Wieuwerd Wiuwert  
Wijckel Wikel  
Wijde Ee Wide Ie waterloop
Wijnaldum Winaam  
Wijnjewoude Wynjewâld  
Wijns Wyns  
Wijtgaard Wytgaard  
Winsum Winsum  
Wirdum Wurdum  
Witmarsum Wytmarsum  
Wolsum Wolsum  
Wolvega Wolvegea  
Wommels Wommels  
Wons Wûns  
Workum Warkum  
Woudsend Wâldsein  
Wouterswoude Wâlterswâld  
Ypecolsga Ypekolsgea  
Zandhuizen Sânhuzen  
Zevenwouden Sânwâlden landschap
Zuidwest-Friesland Súdwest-Fryslân gemeente
Zurich Surch  
Zwaagwesteinde De Westereen  
Zwagerbosch Sweagerbosk  
Zweins Sweins  
Zwette De Swette waterloop