Ga naar de inhoud

Nederlandse namen voor plaatsen in Friesland

 

In Friesland (Fryslân) hebben zowel het Fries als het Nederlands een officiële status. Voor veel aardrijkskundige namen in Friesland geldt dat ze zowel een Friestalige als een Nederlandstalige variant hebben. In de meeste gevallen is één daarvan door de gemeente waar het benoemde object in valt als de officiële versie aangewezen. Voor objecten die in meerdere gemeenten vallen, zoals veel Friese wateren, heeft de provincie vastgesteld welke versie de officiële is.

Voor de provincienaam is de Friestalige versie, Fryslân, in de Provinciewet als de officiële versie1 vastgelegd. Voor de meeste waternamen geldt dat ze door Provinciale Staten van Fryslân in hun Friese versie zijn vastgesteld.

In de BAN-lijst is onder Nederland een verwijzing opgenomen naar de Nederlandse namen voor plaatsen in Friesland. De betreffende lijst bestaat uit een plaatsnamenbestand aangeleverd door de Fryske Akademy, aangevuld met de namen van wateren, eilanden, landschappen en gemeenten. In deze lijst zijn in de linker kolom de Nederlandstalige varianten van de namen opgenomen en in de rechter kolom de Friestalige. De cursivering in de rechter kolom geeft aan dat het om een niet-officiële Friese naam gaat. De vetgedrukte (niet cursieve) namen in de rechter kolom zijn Friese namen die door de plaatselijke overheden officieel erkend zijn. In dat geval is de naam niet co-officieel omdat de Nederlandse overheid slechts één officiële versie erkent. De lijst is gecontroleerd door Dr. K.F. Gildemacher en prof. dr. A.P. Versloot.

<Terug naar de lijst met Friese namen  

1 Noot: een bron van verwarring is dat de voormalige gemeente Wymbritseradiel voor de fusie een principebesluit heeft genomen om de Friese namen als de officiële te beschouwen, maar heeft dat besluit nooit geëffectureerd. De nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân heeft de oude situatie gehandhaafd.