Ga naar de inhoud

Friese Namen

Hoort bij Nederland

Algemeen

Voor veel aardrijkskundige namen in Friesland geldt dat ze zowel een Friestalige als een Nederlandstalige variant hebben. In de lijst hieronder zijn in de linkerkolom de Nederlandstalige varianten van de namen opgenomen en in de rechterkolom de Friestalige. De cursivering in de rechter kolom geeft aan dat het om een niet-officiële Friese naam gaat. De vetgedrukte (niet cursieve) namen in de rechter kolom zijn Friese namen die door de plaatselijke overheden officieel erkend zijn. In dat geval is de naam niet co-officieel omdat de Nederlandse overheid slechts één officiële versie erkent.
Meer informatie>>

Overige namen

De lijst hieronder bestaat vooral uit plaatsnamen. Klik hier voor de pagina met eilanden, zeenamen, gemeenten, meren, landschappen, waterlopen, zeegaten, kapen en banken. Deze namen vindt u ook terug in de alfabetische lijst hieronder.

Friese namen
Nederlands Fries Bijzonderheden
     
Aalsum Ealsum  
Abbega Abbegea  
Achlum Achlum  
Achtkarspelen Achtkarspelen gemeente
Aegum Eagum  
Akkrum Akkrum  
Akmarijp Eagmaryp  
Allingawier Allingawier  
Ameland It Amelân eiland / gemeente
Anjum Eanjum  
Appelscha Appelskea  
Arum Arum  
Augsbuurt Lytsewâld  
Augustinusga Stynsgea  
Baaiduinen Baaidunen  
Baard Baard  
Baijum Baaium  
Bakhuizen Bakhuzen  
Bakkeveen Bakkefean  
Balk Balk  
Ballum Ballum  
Bantega Bantegea  
Beers Bears  
Beetgum Bitgum  
Beetgumermolen Bitgummole  
Beetsterzwaag Beetstersweach  
Bergum Burgum  
Bergumermeer Burgumer Mar meer
Berlikum Berltsum  
Birdaard Burdaard  
Blauwhuis Blauhús  
Blesdijke Blesdike  
Blessum Blessum  
Blija Blije  
Boelenslaan Boelensloane  
Boer Boer  
Boijl Boyl  
Boksum Boksum de oude 'Nederlandse' spelling is Boxum
Bolsward Boalsert  
Bontebok Bontebok  
Boornbergum Boarnburgum  
Boorne De Boarn waterloop
Boornzwaag Boarnsweach  
Bornwird Boarnwert  
Bozum Boazum  
Brantgum Brantgum  
Breezanddijk Breesândyk  
Britsum Britsum  
Britswerd Britswert  
Broek De Broek  
Broeksterwoude Broeksterwâld  
Buitenpost Bûtenpost  
Buren Bueren  
Burgwerd Burchwert  
Burum Boerum  
Cornjum Koarnjum  
Cornwerd Koarnwert  
Damwoude Damwâld  
Dantumadeel Dantumadiel gemeente
De Blesse De Blesse  
De Friese Meren De Fryske Marren gemeente
De Hoeve De Hoeve  
De Knijpe De Knipe De Knipe is geen NL; dat is het (vero.) De Knijpe
De Leijen De Leien meer
  De Tike De Tike is geen NL; op oudere kaarten: De Tieke
De Valom De Falom  
De Veenhoop De Feanhoop  
De Wilgen De Wylgen  
De Zwemmer Nije Swemmer waterloop
Dedgum Dedzjum  
Deersum Dearsum  
Deinum Deinum  
Delfstrahuizen Dolsterhuzen  
Dijken Diken  
Dokkum Dokkum  
Dokkummer Ee Dokkummer Ie waterloop
Dongeradeel Dongeradeel gemeente. In het Fries ook vaak als: Dongeradiel
Dongjum Doanjum  
Doniaga Dunegea  
Donkerbroek Donkerbroek  
Drachten Drachten  
Drachtstercompagnie Drachtsterkompenije  
Driesum Driezum  
Drogeham Droegeham  
Dronrijp Dronryp  
Echten Ychten  
Echtenerbrug Ychtenbrêge  
Edens lens  
Ee Ie  
Eernewoude Earnewâld  
Eesterga Jistergea  
Eestrum Jistrum  
Eksmorra Eksmoarre  
Elahuizen Ealahuzen  
Elsloo Elslo  
Engelenvaart Engelenfeart waterloop
Engelum Ingelum  
Engwierum Ingwierrum  
Ferwerd Ferwert  
Ferwerderadeel Ferwerderadiel gemeente
Ferwoude Ferwâlde  
Finkum Feinsum  
Firdgum Furdgum  
Fluessen De Fluezen meer
Fochteloo De Fochtel  
Follega Follegea  
Folsgare Folsgeare  
Formerum Formearum  
Foudgum Foudgum  
Franeker Frjentsjer  
  Frjentsjerter Feart waterloop. (Franekervaart)
Friens Friens  
Frieschepalen Fryske Peallen  
Gaast Gaast  
Gaasterland Gaasterlân landschap
Gaastmeer De Gaastmar  
Gaastmeer De Gaastmar meer
Garijp Garyp  
Gauw Gau  
Genum Ginnum  
Gerkesklooster Gerkeskleaster  
Gersloot Gersleat  
Giekerk Gytsjerk  
Goënga Goaiïngea  
Goëngahuizen Goaijingahuzen  
  Goaiïngarypster Puollen meer. (Goëngarijpsterpoelen)
Goingarijp Goaiïngaryp  
Gorredijk De Gordyk  
Goutum Goutum  
  Greonterp  
Griend Gryn eiland
Groote Brekken Grutte Brekken meer
Groote Wielen Grutte Wielen meer
Grouw Grou  
Hallum Hallum  
Hantum Hantum  
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren  
Hantumhuizen Hantumhuzen  
Hardegarijp Hurdegaryp  
Harich Harich  
Harkema De Harkema  
Harlingen Harns gemeente / stad
Hartwerd Hartwert  
Haskerdijken Haskerdiken  
Haskerhorne Haskerhoarne  
Haule De Haule  
Haulerwijk Haulerwyk  
Hee Hee  
Heeg Heech  
Heegermeer Hegemer Mar meer
Heerenveen It Hearrenfean woonplaats.
Heerenveen Hearrenfean gemeente
Hemelum    
Hempens Himpens  
Hemrik De Himrik  
Hennaard Hinnaard  
Herbaijum Hjerbeam  
Het Bildt It Bilt landschap, voormalige gemeente
Hiaure De Lytse Jouwer  
Hichtum Hichtum  
Hidaard Hidaard  
Hieslum Hieslum  
Hijlaard Hilaard  
Hijum Hijum  
Hindeloopen Hylpen  
Hitzum Hitsum  
Hogebeintum Hegebeintum  
Hollum Hollum  
Holwerd Holwert  
Hommeerts De Hommerts  
  Hoarne (Hoorn)
Hoornsterzwaag Hoarnstersweach  
Houtigehage De Houtigehage  
Huins Húns  
Idaard Idaerd  
Idsegahuizum Skuzum  
Idskenhuizen Jiskenhuzen  
Idzega Idzegea  
IJlst Drylts  
IJsbrechtum Ysbrechtum  
IJsselmeer Iselmar (alleen voor het Friese deel)
Indijk Yndyk  
Irnsum Jirnsum  
  It Heidenskip  
Itens Itens  
Janum Jannum  
Jellum Jellum  
Jelsum Jelsum  
Jislum Jislum  
Jonkersland Jonkerslân  
Jorwerd Jorwert  
Joure De Jouwer  
Jouswier Jouswier  
Jubbega Jobbegea  
Jutrijp Jutryp  
Kaard Kaard vero. spelling Nederlands: Kaart
Katlijk Ketlik  
Kimswerd Kimswert  
Kinnum Kinum  
Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum  
Koevorde De Kûfurd meer
Kolderwolde Kolderwâlde  
Kollum Kollum  
Kollumerland Kollumerlân gemeente
Kollumerpomp De Pomp  
Kollumerzwaag Kollumersweach  
Kootstertille Koatstertille  
Kornwerderzand Koarnwertersân  
Kortehemmen Koartehimmen  
Koudum Koudum  
  Koufurderigge  
Kubaard Kûbaard  
Kuinder of Tjonger De Kuunder of De Tsjonger waterloop
Landerum Landerum  
Langedijke Langedike  
Langelille De Langelille  
Langezwaag Langsweagen  
Langweer Langwar  
Lauwersmeer Lauwersmar (alleen voor het Friese deel)
Leeuwarden Ljouwert gemeente / stad
Legemeer Legemar  
Lekkum Lekkum  
Lemmer De Lemmer  
Lichtaard Lichtaard  
Lies Lys  
Linde De Lende waterloop
Lioessens Ljussens  
Lions Leons  
Lippenhuizen Lippenhuzen  
Loënga Loaiïngea  
Lollum Lollum  
Longerhouw Longerhou  
Luinjeberd Lúnbert  
Lutkewierum Lytsewierrum  
Luxwoude Lúkswâld  
Makkinga Makkingea  
Makkum Makkum  
Mantgum Mantgum  
Marrum Marrum  
Marssum Marsum  
Menaldum Menaam  
Midlum Mullum  
Midsland Midslân  
Miedum Miedum  
Mildam Mildaam  
Minnertsga Minnertsgea  
Mirns Murns  
Mitslawier Mitselwier  
Moddergat Moddergat  
Molenend Mûnein  
Molkwerum Molkwar  
Morra Moarre  
Munnekeburen Munnikebuorren  
Munnekezijl Muntjesyl  
Nes Nes Leeuwarden
Nes Nes Ameland
Nes Nes Dongeradeel
Niawier Nijewier  
Nieuwebrug Nijbrêge  
Nieuwehorne Nijhoarne  
Nieuweschoot Nijskoat  
Nij Altoenae Nij Altena  
Nij Beets Nij Beets  
Nijeberkoop Nijeberkeap  
Nijega Nyegea gemeente Smallingerland
Nijehaske Nijehaske  
Nijeholtpade Nijeholtpea  
Nijeholtwolde Nijeholtwâlde  
Nijelamer Nijlemmer  
Nijemirdum Nijemardum  
Nijetrijne Nijetrine  
Nijhuizum Nijhuzum  
Nijland Nijlân  
Noordbergum Noardburgum  
Noordwolde Noordwâlde  
Oenkerk Oentsjerk  
Offingawier Offenwier  
Oldeberkoop Aldeberkeap  
Oldeboorn Aldeboarn  
Oldeholtpade Aldeholtpea  
Oldeholtwolde Aldeholtwâlde  
Oldelamer Aldlemmer  
Oldeouwer Aldeouwer  
Oldetrijne Aldetrine  
Olterterp Olterterp  
Oosterbierum Easterbierrum  
Oosterend Easterein gemeente Súdwest-Fryslân
Oosterend Aasterein Terschelling
Oostergo Eastergoa landschap
Oosterlittens Easterlittens  
Oostermeer Eastermar  
Oosternijkerk Easternijtsjerk  
Oosterstreek Easterstreek  
Oosterwierum Easterwierrum  
Oosterwolde Easterwâlde  
Oosterzee Easterzee  
Oosthem Easthim  
Oostrum Eastrum  
Ooststellingwerf Eaststellingwerf gemeente
Oost-Vlieland East-Flylân  
Opeinde De Pein  
Oppenhuizen Toppenhuzen  
Opsterland Opsterlân gemeente
Opsterlandse Compagnonsvaart Opsterlânske Kompanjonsfeart waterloop
Oranjewoud Oranjewâld  
Ouddiep Alddjip waterloop
Oude Leije Alde Leie  
Oudebildtzijl Aldebiltsyl  
Oudega Aldegea gemeente Súdwest-Fryslân
Oudega Aldegea De Fryske Marren
Oudega Aldegea  
Oudehaske Aldehaske  
Oudehorne Aldhoarne  
Oudemirdum Aldemardum  
Oudemirdumerklif Aldemardumer Klif kapen en banken
Oudeschoot Aldskoat  
Oudkerk Aldtsjerk  
Oudwoude Aldwâld  
Ouwsterhaule Ousterhaule  
Ouwster-Nijega Ousternijegea  
Paesens Peazens  
Parrega Parregea  
Peins Peins  
Peperga Pepergea  
Piaam Piaam  
Pietersbierum Pitersbierrum  
Pikmeer Pikmar meer
Pingjum Penjum  
Poppingawier Poppenwier  
Prinses Margrietkanaal Prinses Margrietkanaal waterloop
Raard Raard gemeente Dongeradeel
Rauwerd Raerd gemeente Súdwest-Fryslân
Ravenswoud Ravenswâld  
Reitsum Reitsum  
Ried Rie  
Rien Rien  
Rijperkerk Ryptsjerk  
Rijs Riis  
Rinsumageest Rinsumageast  
Rohel Reahel  
Roode Klif Reaklif kapen en banken
Roodhuis Reahûs  
Roodkerk Readtsjerk  
Roordahuizum Reduzum  
Rotstergaast Rotstergaast  
Rotsterhaule Rotsterhaule  
Rottevalle Rottefalle  
Rottum Rottum  
Ruigahuizen Rûgehuzen  
Sandfirden Sânfurd  
Schalsum Skalsum  
Scharnegoutum Skearnegoutum  
Scharsterbrug Skarsterbrêge  
Scherpenzeel Skerpenseel  
Schettens Skettens  
Schiermonnikoog Skiermûntseach eiland / gemeente / dorp
Schingen Skingen  
Schraard Skraard  
Sexbierum Seisbierrum  
Siegerswoude Sigerswâld  
Sijbrandaburen Sibrandabuorren  
Sijbrandahuis Sibrandahûs  
Sint Nicolaasga Sint-Nyk  
Sint-Annaparochie Sint-Anne  
Sint-Jacobiparochie Sint-Jabik  
Sintjohannesga Sint Jânsgea  
Slappeterp Slappeterp  
Slijkenburg Slikenboarch  
Sloten Sleat  
Slotermeer Sleattemer Mar meer
Smalle Ee Smelle Ie  
Smallebrugge Smelbrêge  
Smallingerland Smellingerlân gemeente
Snakkerburen Snakkerbuorren  
Sneek Snits  
Sneekermeer Snitser Mar meer
Snikzwaag Sniksweach  
Sondel Sondel  
Sonnega Sonnegea  
Spanga Spangea  
Spannum Spannum  
Stavoren Starum  
Steggerda Steggerda  
Stiens Stiens  
Striep Stryp  
Stroobos Strobos  
Stroobossertrekvaart Strobosser Trekfeart waterloop
Suameer Sumar  
Suawoude Suwâld  
Surhuisterveen Surhústerfean  
Surhuizum Surhuzum  
Swichum Swichum  
Teerns Tearns  
Ter Idzard Teridzert  
Terband Terbant  
Terhorne Terherne  
Terkaple Terkaple  
Terkaplesterpoelen Terkaplester Puollen meer
Ternaard Ternaard  
Teroele Teroele  
Terschelling Skylge eiland / gemeente
Terwispel Terwispel  
Terzool Tersoal  
Tietjerk Tytsjerk  
Tietjerkseradeel Tytsjerksteradiel gemeente
Tijnje De Tynje  
Tirns Turns  
Tjalhuizum Tsjalhuzum  
Tjalleberd Tsjalbert  
Tjerkgaast Tsjerkgaast  
Tjerkwerd Tsjerkwert  
Tjeukemeer Tsjûkemar meer
Triemen De Trieme  
Twijzel Twizel  
Twijzelerheide Twizelerheide  
Tzum Tsjom  
Tzummarum Tsjummearum  
Uitwelleringa Twellingea  
Ureterp Oerterp  
Van Harinxmakanaal Van Harinxmakanaal waterloop
Veenklooster Feankleaster  
Veenwouden Feanwâlden  
Veenwoudsterwal Feanwâldsterwâl  
Vegelinsoord Vegelinsoard historische naam: Stobbegat
Vinkega Finkegea  
Vlie Fly zeegat
Vlieland Flylân eiland / gemeente
Vrouwenparochie Froubuorren  
Vrouwenzand Frouwesân kapen en banken
Waaxens Waaksens gemeente Súdwest-Fryslân
Waaxens Waaksens Dongeradeel
Waddenzee Waadsee of It Waad  
Wanserd Wânswert  
Warfstermolen Warfstermûne  
Warga Wergea  
Warns Warns  
Warstiens Warstiens  
Wartena Warten  
Waskemeer Waskemar  
Weidum Weidum  
Welsrijp Wjelsryp  
Westergeest Westergeast  
Westergo Westergoa landschap
Weststellingwerf Weststellingwerf gemeente
Westhem Westhim  
Westhoek De Westhoek  
West-Terschelling West-Skylge  
Wetsens Wetsens  
Wier Wier  
Wierum Wierum  
Wieuwerd Wiuwert  
Wijckel Wikel  
Wijde Ee Wide Ie waterloop
Wijnaldum Winaam  
Wijnjewoude Wynjewâld  
Wijns Wyns  
Wijtgaard Wytgaard  
Winsum Winsum  
Wirdum Wurdum  
Witmarsum Wytmarsum  
Wolsum Wolsum  
Wolvega Wolvegea  
Wommels Wommels  
Wons Wûns  
Workum Warkum  
Woudsend Wâldsein  
Wouterswoude Wâlterswâld  
Ypecolsga Ypekolsgea  
Zandhuizen Sânhuzen  
Zevenwouden Sânwâlden landschap
Zuidwest-Friesland Súdwest-Fryslân gemeente
Zurich Surch  
Zwaagwesteinde De Westereen  
Zwagerbosch Sweagerbosk  
Zweins Sweins  
Zwette De Swette waterloop